IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Zákon o ochrane osobných údajov pre banky a finančné inštitúcie účinný od 1. júna 2013  

Zákon o ochrane osobných údajov pre banky a finančné inštitúcie účinný od 1. júna 2013

 vrátane 2 vykonávacích vyhlášok

Účastníci

Pripravený nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude pravdepodobne účinný od 1. júna 2013, je určený pracovníkom  bánk a ostatných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a majú na starosti ich správu a ochranu.

Podľa novej právnej úpravy prevádzkovateľ, ktorý má viac ako 20 oprávnených osôb, bude musieť mať zodpovednú osobu poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorá bude musieť absolvovať skúšku na Úrade pre ochranu osobných údajov SR podľa nového ustanovenia §24 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ s menej ako 20 oprávnenými osobami bude aj naďalej povinný dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov – mať v súlade s novou právnou úpravou registrované informačné systémy, poučené oprávnené osoby, prijaté bezpečnostné opatrenia a pod.

Cieľ

Cieľom  seminára je odovzdať účastníkom podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje  v súlade s novým znením zákona a  vyhnúť sa prípadným sankciám, ktoré Úrad  na ochranu osobných údajov bude povinný uložiť v prípade zistenia porušenia.

Obsah seminára

1)     Úvod do problematiky ochrany osobných údajov

  • predmet
  • pôsobnosť právnej úpravy
  • trestnoprávna úprava
  • vymedzenie základných pojmov (napr. osobný údaj, tretia strana, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ)
  • reforma európskych pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov 2012
   (zavedenie jediného súboru pravidiel, ktorý bude platiť v celej EÚ)

2)     Zásady spracúvania osobných údajov

  • vzťah prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
  • základné povinnosti prevádzkovateľa
  • osobitné kategórie osobných údajov
  • získavanie, pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
  • likvidácia osobných údajov

3)     Bezpečnosť osobných údajov

  1. zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
  2. bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica
  3. poučenie oprávnených osôb
  4. dohľad nad ochranou osobných údajov

4)     Ochrana práv dotknutých osôb

5)     Cezhraničný tok osobných údajov

6)     Registrácia, Osobitná registrácia, Evidencia informačných systémov

7)     Postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov

8)     Sankcie za porušenie zákona

9)     Diskusia

Harmonogram

prezentácia:                     8.30 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

JUDr. Marcela Macová, odborníčka v oblasti ochrany osobných údajov, autorka komentára k novému zákonu o ochrane osobných údajov

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

79.07 € bez DPH
94.88 € s DPH

Variabilný symbol

0754

Aktuálne termíny

04. 11. 2013 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail