IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / VYMÁHANIE POHĽADÁVOK  

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Exekučné a konkurzné právo v bankovej praxi

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí zodpovedajú za vymáhanie pohľadávok, aplikáciu a implementáciu konkurzného a exekučného práva na bankové postupy ako aj všetci, ktorí sa potrebujú oboznámiť s touto problematikou.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s aktuálnym znením právnych predpisov exekučných a konkurzných predpisov, vysvetliť ich filozofiu, prípadne nové ustanovenia a rozdiely oproti predchádzajúcim právnym predpisom.

Oboznámiť účastníkov s možnosťami a technikami, ktoré vedú k usporiadaniu majetkových  pomerov dlžníka a k dosiahnutiu uspokojenia veriteľa z majetku dlžníka.

Seminár poskytuje priestor na výmenu skúseností v predmetnej oblasti, na prediskutovanie a riešenie aplikačných problémov právnych predpisov v praxi a ilustruje riešenia na konkrétnych príkladoch.

Obsah seminára

 • Exekučné právo, základné zásady a vymedzenie pojmov, vzťah exekúcie, konkurzu a reštrukturalizácie
 • Fázy exekučného konania, procesné rozhodnutia v exekučnom konaní
 • Jednotlivé spôsoby vykonávania exekúcie s dôrazom na exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
 • Nové trendy v elektronickej komunikácii medzi bankami a exekútormi
 • Konkurzné právo, základné zásady a vymedzenie pojmov, účastníci konkurzného konania, účinky začatia konkurzného konania a účinky vyhlásenia konkurzu
 • Prihlasovanie a popieranie pohľadávok, incidenčné konania
 • Speňažovanie majetku a uspokojovanie veriteľov, veriteľské orgány
 • Oddlženie fyzickej osoby (osobný bankrot),  konkurz v rámci oddlženia a splátkový kalendár, praktický pohľad z pohľadu banky ako veriteľa a zároveň ako banky spravujúcej iné produkty dotknuté konkurzom (účet správcu, účet dlžníka, osobitný účet pre nepostihnuteľnú hodnotu obydlia)
 • Reštrukturalizácia, podmienky povolenia reštrukturalizácie, účinky začatia reštrukturalizačného konania, účinky povolenia reštrukturalizácie, metódy reštrukturalizácie, reštrukturalizačný plán
 • Aktuálna judikatúra, praktické skúsenosti pri vymáhaní pohľadávok
 • Diskusia otázky, odpovede

Harmonogram

1. deň: prezentácia:   8.45 h – 9.00 h

           vyučovanie:    9.00 h – 15.30 h

2. deň: prezentácia:   8.45 h – 9.00 h

           vyučovanie:   9.00 h – 13.00 h

Lektori

Mgr. Adrián Beskyd, právnik – senior so zameraním na procesné zastupovanie v sporovej agende, konkurzné a exekučné právo, bankové produkty  a spotrebiteľské právo, rozhodca a člen Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

1,5 dňa 

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1529

Aktuálne termíny

14. - 15. 11. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail