IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Rozsudky súdneho dvora Európskej únie – relevantné pre bankový a finančný sektor v oblasti DPH  

Rozsudky súdneho dvora Európskej únie – relevantné pre bankový a finančný sektor v oblasti DPH

Súdny dvor Európskej únie patrí v súlade s čl. 13 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) medzi inštitúcie Európskej únie a jeho úlohou je zabezpečiť dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zakladajúcich zmlúv EÚ. Skladá sa zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a osobitných súdov (čl. 19 ZEÚ). Jediným doposiaľ zriadeným osobitným súdom je Súd pre verejnú službu EÚ.

Účastníci

Zamestnanci bánk, iných finančných inštitúcií a firiem, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými rozhodnutiami Súdneho dvora pre oblasť bankovej a obdobnej činnosti a majú záujem o fundovaný výklad konkrétnych súdnych rozhodnutí.

Cieľ

Vysvetliť DPH problematiku pri transakciách relevantných najmä pre bankový a finančný sektor na príkladoch vybraných rozsudkov  Súdneho  dvora Európskej únie.

Obsah seminára

I.      Rozsudky v oblasti skupinovej registrácie na účely DPH

 • C‑480/10 Európska komisia proti Švédskemu kráľovstvu -  možnosť vytvoriť skupinu na účely DPH iba na podniky pôsobiace vo finančnom a poisťovacom sektore
 • C-7/13 Skandia America Corporation USA, filial Sverige proti Skatteverket - posúdenie transakcií medzi zriaďovateľom (sídlom spoločnosti) v treťom štáte a jeho Švédskou pobočkou (organizačnou zložkou), ktorá je členom tzv. „DPH skupiny“ vo Švédsku.

 II.         „Zneužívajúce konanie“ v oblasti DPH

 • C-255/02 Halifax a iní - Banková inštitúcia mala v dôsledku svojich bankových činností oslobodených od DPH veľmi nízky koeficient na odpočítanie DPH na vstupe. Keďže plánovala otvoriť 4 call centrá a na tento účel zhodnotiť a zrekonštruovať niekoľko nehnuteľností, vytvorila štruktúru prepojených spoločností s cieľom prostredníctvom nej získať čo najviac súvisiacej DPH späť
 • C-103/09 Weald Leasing Ltd. - daňová výhoda, ako hlavný cieľ uskutočnenia uvedených transakcií
 • C-277/09 RBS Deutschland Holdings GmbH - voľba organizačnej štruktúry
 • C 653/11 Paul Newey – prekvalifikácia zmluvných dojednaní, zohľadnenie hospodárskej a obchodnej reality
 • C‑662/13 Surgicare ‑ Unidades de Saúde SA - či smernica 2006/112 bráni predchádzajúcemu a povinnému uplatneniu vnútroštátneho správneho konania, v prípade ak daňová správa má podozrenie o zneužívajúcom konaní.

 III.      Outsourcované činnosti

 • C – 2/95 SDC – zúčtovacie centrum

 IV.      Riadenie portfólia cenných papierov

 • C-44/11 Deutsche Bank proti Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst – oslobodenie verzus uplatnenie DPH

 V.         Záruka na upísanie akcií

 • C – 540/09 Skandinaviska Enskilda Banken - Záruka na upísanie akcií („underwriting guarantee“) poskytovaná za províziu úverovými inštitúciami spoločnostiam, ktoré emitovali akcie na kapitálovom trhu — Plnenia týkajúce sa cenných papierov

 VI.      Sprostredkovateľské služby

 • C – 235/00 CSC Financial Services – sprostredkovanie cenných papierov
 • C – 453/05 Ludwig – sprostredkovanie úveru
 • C-207/87 Weissgerber – sprostredkovanie úverov a pôžičiek
 • C-8/81 Ursula Becker – sprostredkovanie úverov a pôžičiek

 VII.    Poskytovanie, dohadovanie a správa úverov

 • C-381/09 - Poskytovanie, dohadovanie a správa úverov — Úžernícke pôžičky — Nedovolená činnosť

 VIII.Prevody a platby

 • C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj - Prevody a platby – Transakcie týkajúce sa cenných papierov – Služby elektronického prenosu správ pre finančné inštitúcie
 • C-276/09 Everything Everywhere Ltd, formerly T-Mobile (UK) Ltd - operácie týkajúce sa platieb a prevodov
 • C-175/09 Axa - operácie týkajúce sa platieb a prevodov, vymáhanie dlhov
 • Ÿ C-130/15 National Exhibition Centre Limited a C-607/14 Bookit Limited – rezervácie vstupov na podujatia prostredníctvom debetných a kreditných kariet

 IX.      Prevzatie záväzku

 • C – 455/05 Velvet & Steel – prevzatie záväzku finančného charakteru

 X.         Výpočet koeficientu

 • C - 388/11 Société Le Crédit Lyonnais – otázka zahŕňania príjmov organizačných zložiek zriaďovateľa založených mimo ČŠ, v ktorom je založený zriaďovateľ, do výpočtu koeficientu pre krátenie odpočtu DPH z dôvodu poskytovania oslobodených a neoslobodených plnení

XI.         Činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo

 • Ÿ C - 264/14 David Hedqvist – výmena bitcoinov za tradičné meny

Harmonogram

prezentácia:   8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:   9.00 h – 15.00 h

Lektori

Ing. Milan Vargan- partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems. Je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Počas uvedeného obdobia pracoval pre nadnárodné daňovo - poradenské spoločnosti Big 4. Od r. 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH pri komore daňových poradcov, je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť DPH /komisia nominovaná min. financií/, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE /európska asociácia komôr daňových poradcov/  a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje  články, je členom redakčnej rady časopisu DPH v praxi. Na Slovensku prednášal napríklad pre finančné riaditeľstvo a bankovú asociáciu. V zahraničí prednáša najmä v Českej republike a v Belgicku. Je spoluautorom publikácie DPH v príkladoch, ktorá vychádza z DPH smernice EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ a spája ich so slovenským zákonom o DPH.V rokoch 2012-2014 zastupoval Slovenskú komoru daňových poradcov vo VAT Expert Group, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie pre DPH politiku.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

210 € bez DPH
252 € s DPH

Variabilný symbol

1533

Aktuálne termíny

30. 11. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail