IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Príprava na GDPR  

Príprava na GDPR

Účastníci

Právnici, manažéri, zamestnanci bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, odborná verejnosť a všetci, ktorí prichádzajú do styku s ochranou osobných údajov.

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov. Nová úprava, ktorá sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, prináša mnoho nových povinnosti, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Táto príprava sa týka vypracovania potrebnej dokumentácie, fyzickej ochrany osobných údajov aj IT bezpečnosti.

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv.GDPR). Zároveň bol koncom roku 2017 schválený nový zákon o ochrane osobných údajov. Cieľom novej úpravy je predovšetkým zabezpečiťkonzistentnú a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb a odstrániť prekážky tokov osobných údajov v rámci Únie, pričom úroveň ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní týchto údajov by mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch.

Obsah seminára

  • základné zásady a filozofia GDPR, dôvody prijatia a najdôležitejšie zmeny
  • úvodné kroky -data mapping(zmapovanie toku osobných údajov v spoločnosti prevádzkovateľa),GAP analýza(rozdielová analýza, ktorej výsledkom je zhodnotenie aktuálneho stavu v spoločnosti prevádzkovateľa v porovnaní s podmienkami vyžadovanými GDPR)
  • práva dotknutých osôb(právo na informácie, právo na výmaz, právo na opravu, právo na prenosnosť) – zabezpečenie možnosti realizácie týchto práv u prevádzkovateľa (príprava súvisiacej dokumentácie, zabezpečenie interných postupov, adaptácia IT systémov)
  • bezpečnosť osobných údajov(zásady, pravidlá, zhodnotenie bezpečnosti, prijatie primeraných bezpečnostných opatrení)
  • oznamovacia povinnosťvoči dozornému orgánu a voči dotknutým osobámv prípade porušenia ochrany osobných údajov (príprava súvisiacej dokumentácie, zavedenie interných postupov)
  • posúdenie vplyvu na ochranu údajov(privacy impact assessment)
  • zodpovedná osoba(za akých okolností ju určiť, aké má povinnosti a oprávnenia)
  • kódexy správania
  • prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie v prípade porušenia

Lektori

JUDr. Pavel Lacko, LL.M  – v súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Wolters Kluwer 2014 a 2017), Nariadenie Brusel I – komentár (Wolters Kluwer, 2016).

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

144 € bez DPH
172.8 € s DPH

Variabilný symbol

1648

Aktuálne termíny

03. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail