IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Právny systém Slovenskej republiky  

Právny systém Slovenskej republiky

Účastníci

Zamestnanci NBS, zamestnanci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s legislatívou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie alebo medzinárodným právom. Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti. 

Cieľ

Pomerne v krátkom čase po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k zásadnej transformácii ekonomiky a k splneniu podmienok prístupového procesu k Európskej únii. Tak, ako sa menili podmienky v našej spoločnosti, musel sa meniť a prispôsobovať i náš právny poriadok. Novými výzvami boli najmä aktualizácia vzťahu vnútroštátneho práva k medzinárodnému právu a povinná harmonizácia nádnárodného komunitárneho práva, dnes už na základe Lisabonskej zmluvy práva Európskej únie. 
Cieľom seminára je preto pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou formou poukázať na najdôležitejšie súvislosti nášho právneho systému a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. 

Obsah seminára

 1. Pramene práva
  1. Spoločnosť a právo
  2. Právo a spravodlivosť
  3. Materiálne a formálne pramene práva
 2. Právny systém
  1. Právna norma
  2. Znaky právnej normy
  3. Platnosť a účinnosť právnych noriem (retroaktivita)
  4. Právne systémy
  5. Vnútroštátne právo Slovenskej republiky
  6. Medzinárodné právo
  7. Právo Európskej únie
 3. Štruktúra právneho systému
  1. Väzby medzi právnymi normami
  2. Hierarchia právnych noriem a ich právna sila
  3. Verejné a súkromné právo
  4. Odvetvia práva
  5. Procesné a hmotné právo
 4. Vybrané ustanovenia právnych predpisov
  • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (v znení Lisabonskej zmluvy)
  • Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
  • Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskorších predpisov

Lektori

Skúsený odborník v oblasti slovenského a európskeho práva 

Dĺžka trvania

6 hodín

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail