IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Ochrana bankového tajomstva  

Ochrana bankového tajomstva

Účastníci

Zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorí prichádzajú do kontaktu s bankovým tajomstvom a s poskytovaním údajov chránených bankovým tajomstvom tretím osobám.

Cieľ

Cieľom seminára je vysvetlenie obsahu bankového tajomstva, jeho ochrana a výnimky pri poskytovaní údajov chránených bankovým tajomstvom tretím osobám.

Obsah seminára

 1.  Úvod do problematiky

 • pojem bankové tajomstvo, podľa zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov,
 • predmet ochrany,
 • vzťah ochrany bankového tajomstva a ochrany osobných údajov,
 • získavanie, spracúvanie a použitie údajov chránených bankovým tajomstvom bankou,
 • archivácia a likvidácia údajov chránených bankovým tajomstvom.

2.  Ochrana bankového tajomstva podľa zákona o bankách

 • model ochrany bankového tajomstva podľa zákona o bankách,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom so súhlasom klienta,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom bez súhlasu klienta.

3. Poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom podľa zákona o bankách a podľa osobitných predpisov 

 • prehľad relevantnej právnej úpravy ochrany bankového tajomstva,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom v súdnych konaniach , podľa Exekučného poriadku a zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom pri predchádzaní a odhaľovaní  trestnej činnosti.

4.  Bankové tajomstvo v obchodných vzťahoch

 • získavanie a spracúvanie údajov chránených bankovým tajomstvom bankou,
 • ochrana bankového tajomstva pri poskytovaní platobných služieb,
 • ochrana bankového tajomstva pri poskytovaní úverov,
 • spoločný bankový register a spoločný register spotrebiteľov,
 • bankové tajomstvo a vymáhanie pohľadávok.

5.  Povinnosti zamestnancov bánk pri ochrane bankového tajomstva

 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť,
 • zbavenie mlčanlivosti.

6.  Dohľad nad ochranou bankového tajomstva

7.  Diskusia

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

prednáška: 9.00 - 16.00 hod.

Lektori

JUDr. Oľga Sedláčková,od roku 1993 pôsobí v bankovom sektore, kde sa venovala riadeniu rizík, manažmentu vymáhania pohľadávok a ochrane finančného spotrebiteľa.  Je rozhodkyňou Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie. V súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia prvostupňových konaní, odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami v Národnej banke Slovenska.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

120 € bez DPH
144 € s DPH

Variabilný symbol

1683

Aktuálne termíny

18. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail