IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom  

Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom

Právne minimum pre úverových pracovníkov

Účastníci

Seminár je určený úverovým pracovníkom bánk, ako aj account manažérom a relationship manažérom, ktorí pre efektívny výkon práce potrebujú ovládať s tým súvisiacu platnú právnu úpravu.

Cieľ

Prehľadne oboznámiť účastníkov s vybranými oblasťami obchodného práva (upravujúcimi právnu pozíciu úverového pracovníka vo vzťahu ku klientovi, typy obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodu a pod.), s platnou právnou úpravou zabezpečenia splnenia záväzkov záložným právom i ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, s využitím zmenky, s uplatňovaním práv banky v prípade nesplnenia záväzku a s najčastejšími chybami v obchodnej a ekonomickej oblasti.

Obsah seminára

1. Úverový pracovník a obchodné právo

 • Obchodný zákonník a jeho vzťah k občianskemu právu, najmä k Občianskemu zákonníku
 • právna subjektivita klienta a oprávnenie konať za klienta
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dedenie v úverových vzťahoch
 • obchodný register, obchodné zmluvy – ich uzatváranie a  náležitosti
 • zodpovednosť za škodu, náhrada škody
 • úloha notárov, notárske zápisnice

2. Zabezpečenie splnenia záväzkov záložným právom

 • podstata záložného práva
 • zriadenie a vznik záložného práva (podmienky zriadenia, predmet záložného práva, náležitosti zmluvy o zriadení záložného práva, registrácia  v Notárskom centrálnom registri záložných práv)
 • práva a povinnosti vlastníkov (záložcu, záložného veriteľa)
 • zánik záložného práva

3. Zabezpečenie záväzkov ďalšími zabezpečovacími prostriedkami

 • ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
 • zabezpečenie prevodom práva, zabezpečenie postúpením pohľadávky, uznanie dlhu

4. Využitie zmenky

 • zmenka ako bankový produkt zabezpečujúci návratnosť úveru
 • právna úprava zmenky, uplatnenie práv zo zmenky – vymáhanie

5. Uplatňovanie práv banky v prípade nesplnenia záväzku

 • výkon záložného práva spôsobom určeným v zmluve, predajom zálohu na dražbe podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 • nútený výkon rozhodnutia, súdny výkon rozhodnutia, výkon exekúcie
 • konkurz a reštrukturalizácia

6. Najčastejšie chyby v obchodnej a ekonomickej oblasti

 • ohrozenie obchodného a bankového tajomstva
 • podvod, sprenevera

7. Riadená  diskusia

Harmonogram

prezentácia:                                        8.45 h –   9.00 h
trvanie seminára:                                  9.00 h – 16.00 h

Lektori

Kolektív skúsených lektorov: JUDr. Radúz Herchel - právnik z komerčnej banky, JUDr. Marek Mihálik,  JUDr.Martin Hatara– advokát a odborník na dražby

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

1532

Aktuálne termíny

22. - 23. 11. 2017 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail