Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom

 • Cena kurzu
  300€
 • Najbližší termín
  07. - 08. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom

Právne minimum pre úverových pracovníkov

Ciele

Prehľadne oboznámiť účastníkov s vybranými oblasťami obchodného práva (upravujúcimi právnu pozíciu úverového pracovníka vo vzťahu ku klientovi, typy obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodu a pod.), s platnou právnou úpravou zabezpečenia splnenia záväzkov záložným právom i ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, s využitím zmenky, s uplatňovaním práv banky v prípade nesplnenia záväzku a s najčastejšími chybami v obchodnej a ekonomickej oblasti.

Účastníci

Seminár je určený úverovým pracovníkom bánk, ako aj account manažérom a relationship manažérom, ktorí pre efektívny výkon práce potrebujú ovládať s tým súvisiacu platnú právnu úpravu.

Obsah seminára

1. Úverový pracovník a obchodné právo

 • Obchodný zákonník a jeho vzťah k občianskemu právu, najmä k Občianskemu zákonníku
 • právna subjektivita klienta a oprávnenie konať za klienta
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dedenie v úverových vzťahoch
 • obchodný register, obchodné zmluvy – ich uzatváranie a  náležitosti
 • zodpovednosť za škodu, náhrada škody
 • úloha notárov, notárske zápisnice

2. Zabezpečenie splnenia záväzkov záložným právom

 • podstata záložného práva
 • zriadenie a vznik záložného práva (podmienky zriadenia, predmet záložného práva, náležitosti zmluvy o zriadení záložného práva, registrácia  v Notárskom centrálnom registri záložných práv)
 • práva a povinnosti vlastníkov (záložcu, záložného veriteľa)
 • zánik záložného práva

3. Zabezpečenie záväzkov ďalšími zabezpečovacími prostriedkami

 • ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
 • zabezpečenie prevodom práva, zabezpečenie postúpením pohľadávky, uznanie dlhu

4. Využitie zmenky

 • zmenka ako bankový produkt zabezpečujúci návratnosť úveru
 • právna úprava zmenky, uplatnenie práv zo zmenky – vymáhanie

5. Uplatňovanie práv banky v prípade nesplnenia záväzku

 • výkon záložného práva spôsobom určeným v zmluve, predajom zálohu na dražbe podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 • nútený výkon rozhodnutia, súdny výkon rozhodnutia, výkon exekúcie
 • konkurz a reštrukturalizácia

6. Najčastejšie chyby v obchodnej a ekonomickej oblasti

 • ohrozenie obchodného a bankového tajomstva
 • podvod, sprenevera

7. Riadená  diskusia

Lektori

JUDr. Radúz Herchel -právnik z komerčnej banky

JUDr. Marek Mihálik, PhD.– advokát

JUDr. Martina Hatara– advokát a odborník na dražby

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

07. - 08. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45. -9.00 hod.

seminár: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

1732


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.