IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Novela zákona o DPH od 1.10.2014 a 1.1.2015  

Novela zákona o DPH od 1.10.2014 a 1.1.2015

Účastníci

Špecialisti z bánk, poisťovní, firiem, ktorí denne pracujú s DPH a musia reagovať na zmeny v registrácii pre DPH, zmeny v zábezpeke na daň, uplatňovať právo na odpočítanie dane podľa §25, pripravujú kontrolný výkaz a preto potrebujú najnovšie informácie uvedené v usmerneniach vydaných FR SR v súvislosti s KV DPH.

Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie alebo nedodržanie môže mať okrem iného aj sankčné dôsledky.

Cieľ

Upozorniť na už prijaté legislatívne zmeny DPH a navrhované legislatívne zmeny účinné od 01.01. 2015.

Obsah seminára

Novela zákona o DPHod 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015

 • Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH – problematika elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb, rozhlasových a vysielacích služieb a zmena v určení zdanenia a miesta dodania týchto služieb
 • Novela zákona č. 222/2004 Z. z.  o DPH – ostatné zmeny vo väzbe najmä  na kontrolný výkaz, registráciu, súhrnný výkaz, nadmerný odpočet a čiastkový protokol

Novela zákona o dani z príjmovod 1. 1. 2015

 • Zmeny v oblasti príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a iných druhoch príjmov (§6 až § 8)
 • Zmeny v úprave základu dane podľa § 17 (výdavky súčasťou základu dane až po zaplatení, nedaňový výdavok verzus zdaniteľný príjem, finančný prenájom...)
 • Zmeny v transferovom oceňovaní
 • Zmeny v zdroji príjmu pri poskytovaní služieb daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Zmeny v odpisovaní majetku a úprava základu dane o odpisy z luxusných motorových vozidiel, vstupná cena, nové odpisové skupiny
 • Zmeny v odpisovaní pri prenájme motorových vozidiel (operatívny lízing) a úprava základu dane pri operatívnom prenájme
 • Zmeny v daňovej uznateľnosti výdavkov (§19) – napr. zamestnanecké benefity, predaj a likvidácia majetku, expirácia zásob, DPH, členské príspevky, reklamné predmety, majetok a osobná spotreba (80 %)...
 • Zmeny v oblasti daňovej uznateľnosti rezerv
 • Zmeny v oblasti daňovej uznateľnosti opravných položiek k pohľadávkam a „daňový“ odpis pohľadávky
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie (§21a)
 • Odpočet výdavkov na výskum a vývoj
 • Zmeny v platení  preddavkov na daň z príjmov (fyzické osoby, právnické osoby)
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane

Zákon o účtovníctve

 • Veľkostné kritéria účtovných jednotiek od 01. 01. 2015
 • Kategorizácia účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií vo vzťahu k zostaveniu účtovnej závierky k 31. 12. 2014 (nové výkazy, ktoré sa budú používať už pri zostavovaní účtovnej závierky zostavovanej k 31.12.2014 a neskôr)
 • Zmeny týkajúce sa registra účtovných závierok a oznamovania dátumu schválenia účtovnej závierky.
 • Lehoty a postup pri oznamovaní dátumu schválenia účtovnej závierky.

Diskusia a záver.  

Lektori

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.- špecialista na účtovníctvo a daňovníctvo, DPH a  poradenstvo v danej oblasti

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail