IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom  

Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom

Právne minimum pre úverových pracovníkov

Účastníci

Seminár je určený úverovým pracovníkom bánk, ako aj account manažérom a relationship manažérom, ktorí pre efektívny výkon práce potrebujú ovládať s tým súvisiacu platnú právnu úpravu. 

Cieľ

Prehľadne oboznámiť účastníkov s vybranými oblasťami obchodného práva (upravujúcimi právnu pozíciu úverového pracovníka vo vzťahu ku klientovi, typy obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodu a pod.), s platnou právnou úpravou zabezpečenia splnenia záväzkov záložným právom i ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, s využitím zmenky, s uplatňovaním práv banky v prípade nesplnenia záväzku a s najčastejšími chybami v obchodnej a ekonomickej oblasti. 

Obsah seminára

 1. Úverový pracovník a obchodné právo
  • Obchodný zákonník a jeho vzťah k občianskemu právu, najmä k Občianskemu zákonníku
  • právna subjektivita klienta a oprávnenie konať za klienta
  • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dedenie v úverových vzťahoch
  • obchodný register
  • obchodné zmluvy – ich uzatváranie a  náležitosti
  • zodpovednosť za škodu, náhrada škody
  • úloha notárov, notárske zápisnice
 2. Zabezpečenie splnenia záväzkov záložným právom
  • podstata záložného práva
  • zriadenie a vznik záložného práva (podmienky zriadenia, predmet záložného práva, náležitosti zmluvy o zriadení záložného práva, registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv)
  • práva a povinnosti vlastníkov (záložcu, záložného veriteľa)
  • zánik záložného práva
 3. Zabezpečenie záväzkov ďalšími zabezpečovacími prostriedkami
  • ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
  • zabezpečenie prevodom práva, zabezpečenie postúpením pohľadávky, uznanie dlhu
 4. Využitie zmenky
  • zmenka ako bankový produkt zabezpečujúci návratnosť úveru
  • právna úprava zmenky, uplatnenie práv zo zmenky – vymáhanie
 5. Uplatňovanie práv banky v prípade nesplnenia záväzku
  • výkon záložného práva spôsobom určeným v zmluve, predajom zálohu na dražbe podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  • nútený výkon rozhodnutia, súdny výkon rozhodnutia, výkon exekúcie
  • konkurz a reštrukturalizácia
 6. Najčastejšie chyby v obchodnej a ekonomickej oblasti
  • ohrozenie obchodného a bankového tajomstva
  • podvod, sprenevera
  • riadená diskusia

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Kolektív skúsených lektorov: JUDr. Radúz Herchel - právnik z komerčnej banky, JUDr. Jaroslav Fridrich - advokát, Mgr. Peter Vetrák – advokát a odborník na dražby

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Cena

166.67 € bez DPH
200 € s DPH

Variabilný symbol

0872

Aktuálne termíny

27. - 28. 11. 2013 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail