Finančná analýza firmy

Ciele

Naučiť účastníkov zhodnotiť a interpretovať ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorých súčasťou práce je komplexné analyzovanie a hodnotenie finančnej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých výsledkoch predložených za porovnateľné obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok. 

Obsah seminára

  • účtovné výkazy ako zdroj informácií
  • analýza absolútnych ukazovateľov
  • analýza pomerových ukazovateľov
  • analýza pomocou bonitných modelov
  • analýza pomocou konkurzných modelov
  • analýza prevádzkového rizika
  • analýza finančného rizika
  • príklady analýzy reálnych firiem
  • moderovaná diskusia

Seminár má interaktívny charakter a jeho súčasťou je individuálna práca účastníkov.

Lektori

Špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532