IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / FINANČNÝ MANAŽMENT: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi  

FINANČNÝ MANAŽMENT: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi

Účastníci

Seminár je určený finančným analytikom a finančným manažérom na strednom stupni riadenia v bankách a finančných inštitúciách, zamestnancom controlingových útvarov a všetkým zamestnancom využívajúcich finančnú analýzu, výkazy cash flow a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov, a na hodnotenie investičných zámerov a ich rizík. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností, poisťovní a pre ekonomických finančných poradcov.

Cieľ

Vysvetliť princípy definovania podnikateľských a investičných zámerov, a možnosti ich hodnotenia. Na základe praktických príkladov naučiť účastníkov seminára vytvárať podnikateľské a investičné zámery a vyhodnocovať silné a slabé stránky. Pre takto vytvorené podnikateľské a investičné zámery  naučiť účastníkov spracovať bilanciu majetku a zdrojov jeho krytia (Rozvahu), vypočítať náklady a výnosy vyvolané týmto zámermi (Výkaz ziskov a strát) a nakoniec definovať výdaje a príjmy plynúce z týchto zámerov (Clash Flow). Na príkladoch z praxe precvičiť s účastníkmi semináru vyhodnocovanie návratnosti podnikateľských a investičných zámerov, za pomoci využitia praktických štatistických a dynamických metód.

Obsah seminára

1. deň

Proces realizácie podnikateľského a investičného zámeru v praxi

Podnikateľský zámer

 • Pojem investícia, dôvody investovania, investičné riziko.
 • Charakteristika investičnej činnosti.
 • Rozhodovací proces pri investíciách.
 • Investičné a finančné rozhodovanie.
 • Investičná stratégia.
 • Investičný projekt a jeho realizácia.

Zdroje financovania podnikateľských a investičných zámerov

 • Rozdelenie finančných zdrojov.
 • Náklady na zabezpečenie jednotlivých druhov kapitálu.
 • Interné financovanie  investícií.
 • Externé zdroje financovania investícií.
 • Peňažné toky z podnikateľského a investičného zámeru.

Investičný controlling – kľúč k úspešnosti

 • Manažérske účtovníctvo– informačná základňa investičného controllingu.
 • Výkazy vo finančnom účtovníctve.
 • Finančné ukazovatele  pri hodnotení dopadov podnikateľských a investičných zámerov.
 • Náklady a výnosy, výdaje a príjmy  vyvolané realizáciou investície.
 • Bod zvratu (Break-point).
 • Finančný plán ako súčasť podnikateľského a investičného zámeru.
 • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (statická, dynamická).

 

 2. deň

 • Praktické príklady spracovanie podnikateľských a investičných zámerov.
 • Spracovanie  podnikateľského a investičného  zámeru  jednotlivými účastníkmi semináru  pomocou MS Excel.
 • Praktické príklady vyhodnocovania  podnikateľských a investičných zámerov.
 • Vyhodnocovanie spracovaných podnikateľských a investičných zámerov účastníkmi seminára pomocou  MS Excel.

 

Seminár jeprakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam amoderovaná diskusia.

Dovoľujeme si účastníkov požiadať, aby si doniesli prenosné počítače, nakoľko riešenie praktických  príkladov prebieha pomocou MS Excel.

 Na seminár nadväzuje vzdelávacie podujatie  „FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY:Audit podnikateľských a investičných zámerov“.Účastník po úspešnom a aktívnom absolvovaní oboch seminárov získa osvedčenie.

Lektori

Špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika.

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail