Analytical Credit Datasets (AnaCredit)

  • Cena kurzu
    200.4€
  • Najbližší termín
    10. 04. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Analytical Credit Datasets (AnaCredit)

Ciele

AnaCredit je projekt Európskej centrálnej banky spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a niekoľkými krajinami mimo eurozóny, ktorým sa vytvorí nová databáza s harmonizovanými podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Projekt AnaCredit vychádza z nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867  o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13). Skratka AnaCredit znamená „analytical credit datasets" - analytická úverová databáza. Cieľom podujatia je pomôcť vykazujúcim subjektom sa pripraviť na reportovanie podľa  AnaCreditu.

Účastníci

Zamestnanci komerčných bánk a Národnej banky Slovenska, ktorých sa reportovanie podľa AnaCreditu týka. Najmä zamestnanci vykazujúcich subjektov, ktorí sú zodpovednou osobou za vykazovanie dát podľa AnaCreditu.

Obsah seminára

1.    Úvod: AnaCredit - regulácia a požiadavky.

2.    Súčasný stav a vyhliadky projektu AnaCredit na úrovni ECB.

3.    Ako pristupovať k implementácii projektu.

4.    Kvalita dát, praktické výzvy a doterajšie skúsenosti s adaptáciou AnaCreditu.

5.    Interakcia databázy RIAD (Register of Insitutions and Affiliates Database) a Anacreditu.

6.    Otázky a diskusia.

Lektori

Konstantin Barkhanskyy

Senior Manager, Risk Advisory/Regular Risk, Deloitte.

Pracovné skúsenosti:

European Central Bank, Task Force on AnaCredit, Senior Expert

European Central Bank, Task Force on Credit Registers (CCR),Senior Expert

Czech National Bank, Principal Economist Statistician

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

10. 04. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop:   9.00 - 13.00 hod.

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

1660

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.