IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Zmenky vo finančníctve, ich využitie, právne aspekty vymáhania a ochrana pred ich zneužitím – praktické otázky  

Zmenky vo finančníctve, ich využitie, právne aspekty vymáhania a ochrana pred ich zneužitím – praktické otázky

Účastníci

Zamestnanci útvarov bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú zmenkovými obchodmi, alebo ktorí zabezpečujú obchody zmenkami a blankozmenkami, ako aj zamestnanci, ktorí potrebujú podrobné znalosti o postupoch a praxi uplatňovaní práv zo zmeniek a zmenko-právnych vzťahov.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi otázkami a skúsenosťami týkajúcimi sa vzrastajúceho významu využívania zmenkových obchodov v bankovej praxi, príslušnej právnej úpravy a medzinárodnými zmluvami upravujúcimi zmenkovo-právne vzťahy. Definovať základné spôsoby využívania zmeniek a blankozmeniek v oblasti finančníctva, základné rozdelenie zmeniek na vlastné a cudzie, rozdiely medzi nimi a ich využitím, definovať základné náležitosti oboch druhov zmeniek a zmenkové doložky, určiť právne postavenie jednotlivých účastníkov zmenkovo-právnych vzťahov, rozdiel medzi avalom a klasickým ručením, definovať indosáciu zmenky a ostatné spôsoby nakladania s nimi, popísať blankozmenku ako zabezpečovací inštitút a rozdiely medzi ňou a úplnou zmenkou, spôsoby doplňovania blankozmenky a riziká vyplývajúce z chybného vyplnenia.

V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s možnými zmenkovými podvodmi, rizikami, technikami zneužitia zmeniek s prevenciou pred ich zneužitím.

                                                                                                           

Obsah seminára

 • Vnútroštátna a medzinárodno-právna  úprava zmenkového práva
 • Zmenka ako cenný papier
 • Formálnosť, abstraktnosť a prísnosť zmenkového záväzku
 • Druhy zmeniek, rozdiely, základné náležitosti zmeniek a zmenkové doložky
 • Rozdiely medzi vlastnou a cudzou zmenkou
 • Neplatnosť zmenky a jej právne následky
 • Subjekty zmenkovo-právnych vzťahov
 • Rozdiel medzi avalom a klasickým ručením
 • Účely a spôsoby využitia zmeniek
 • Zmenkové obchody, zabezpečenie zmenkou
 • Blankozmenka
 • Vyplňovanie blankozmeniek a riziká
 • Nakladanie so zmenkami
 • Indosament, druhy indosamentov, podindosament, blankoindosament, cesia zmenky
 • Vymáhanie zmeniek
 • Zmenkové súdne konanie
 • Zmenkové podvody a ochrana pred zneužitím zmenky, resp. blankozmenky, podstata  §10 zákona č.191/1950 Zb.
 • Praktické príklady

Lektori

JUDr. Gabriel Jurin, má viac ako 15 ročné pracovné skúsenosti v oblasti bankovníctva

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

179.5 € bez DPH
215.4 € s DPH

Variabilný symbol

0953

Aktuálne termíny

27. - 28. 05. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail