Nová regulácia v oblasti platobného styku – PSD2 a štandardy/usmernenia EBA pre PSD2

Nová regulácia v oblasti platobného styku – PSD2 a štandardy/usmernenia EBA pre PSD2

Ciele

Oboznámiť účastníkov s novou reguláciou v oblasti platobných služieb v priestore EÚ a EHP (PSD2), ako aj štandardmi a usmerneniami EBA pre implementáciu PSD2 v oblasti silnej autentifikácie, bezpečnej komunikácie, manažmentu a notifikácie závažných bezpečnostných incidentov.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a spracovania kartových transakcií a compliance (legislatíva), ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii novej plánovanej regulácie v EÚ a s tým súvisiacimi predpismi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie finálneho textu legislatívy aj s možnými dopadmi na bankový sektor
  • Legislatívny výklad PSD2
  • Analýza dopadov PSD2 pre bankový sektor
  • Činnosť tretích strán a ich prístup na účet podľa PSD2 
  • RTS technické štandardy EBA pre silnú autentifikáciu a bezpečnú komunikáciu
  • Usmernenia EBA pre riadenie a notifikáciu závažných incidentov

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobnej legislatívy EK EÚ

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541