Vedenie vyšetrovania podvodov

  • Cena kurzu
    150€
  • Najbližší termín
    26. 10. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Vedenie vyšetrovania podvodov

Ciele

Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov zo základmi v oblasti profilovania páchateľov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórií a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.

Účastníci

Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov,  poistných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách.  

Obsah seminára

1.Úvod - predstavenie

2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany

•Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).

•Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.

•Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchateľ).

3.Vyšetrovanie

•Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.

•Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).

•Dokumentovanie výsluchu.

•Neverbálna komunikácia.

 

4.Prípadové štúdie

•Externý poistný podvod.

•Interný podvod.

•Organizovaná skupina.

•Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.

 

5.Vyhodnotenie kurzu

Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.

Lektori

Forenzní odborníci Peter Adamec, Rastislav Menkyna a Ivan Mjartan zo spoločnosti Genenerali Poisťovňa, a.s.    

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia:            8.45 h –   9.00 h

vyučovanie:           9.00 h – 16.00 h

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1750

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.