IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách  

Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách

Účastníci

Seminár je určený pre vedúcich pracovníkov bánk a iných finančných inštitúcií ktorí sú zodpovední za riadenie informačnej a fyzickej bezpečnosti, compliance, IT manažment, operačné riziko alebo interný audit. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním požiadaviek legislatívy a regulátora finančného trhu týkajúcich sa ochrany informačných aktív ako aj ochrany hotovosti a hodnôt. Poskytnúť teoretický základ v oblasti manažmentu bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách, ozrejmiť optimálne modely organizácie bezpečnosti. Prezentovať súhrn obsahu medzinárodných noriem, ktoré sa venujú systémom riadenia, ovplyvňujúcich úroveň bezpečnostných rizík a vyspelosti súvisiacich procesov.

Obsah seminára

 • Základné pojmy
  • Demingov cyklus (PDCA)
  • Zraniteľnosť, hrozba, riziko, strata
  • Ciele bezpečnosti, zúčastnené entity
 • Popis procesov fyzickej a informačnej bezpečnosti a procesov manažmentu bezpečnostných rizík
  • Oblasti bezpečnosti
  • Klasifikácia informácií, definícia bankového a obchodného tajomstva
  • Vzťahy procesov riadenia bezpečnosti, riadenia rizík, riadenia súladu a riadenia IT služieb
  • Organizácia bezpečnosti vo finančných inštitúciách
 • Regulácia NBS v oblasti ochrany fyzických a informačných aktív:
  • Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu NBS č. 7/2004 k overeniu bezpečnosti informačného systému banky a pobočky zahraničnej banky
  • Opatrenie NBS č. 12/2005 o analýze rizík vo fyzickej bezpečnosti
  • Opatrenie NBS č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík
 • Legislatíva SR, zákonné požiadavky v oblasti fyzickej a informačnej bezpečnosti a riadenia bezpečnostných rizík:
  • Zákon o bankách
  • Zákon o ochrane osobných údajov
  • Zákon o ochrane utajovaných skutočností
  • Zákon o elektronických komunikáciách
  • Zákonná úprava elektronického podpisu
  • Zákon o súkromných bezpečnostných službách
  • Pripravovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti
  • Zákon o súdnych znalcoch a tlmočníkoch
  • Trestný zákon
 • Vykonávacie vyhlášky NBÚ
  • Personálna bezpečnosť
  • Priemyselná bezpečnosť
  • Administratívna bezpečnosť
  • Fyzická a objektová bezpečnosť
  • Informačná bezpečnosť
 • Technická normalizácia v oblasti informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a riadení rizík, medzinárodné normy a normy v rámci sústavy STN
 • Základné pojmy technickej normalizácie
  • Rada noriem ISO/ IEC 27 00x o jednotlivých doménach informačnej bezpečnosti
  • ISO/ IEC 31 000 Riadenie rizík
  • ISO/ IEC 20 000 Riadenie IT služieb
 • Základy kryptografie a šifrovej ochrany informácií
  • Čo je to šifrovanie a čo je to elektronický podpis
  • Elektronický, vs. vlastnoručný podpis
  • Zaručený elektronický podpis, postup pri overovaní elektronického podpisu
  • Časová pečiatka a spôsob jej vyhotovenia
 • Bezpečnostné povedomie a prístupy k jeho budovaniu

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Ivan Makatura, skúsený odborník v oblasti bankovej bezpečnosti

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1644

Aktuálne termíny

13. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail