IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu  

Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu

Účastníci

Seminár je určený manažérom a vedúcim zamestnancom útvarov interného auditu, interným audítorom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí si potrebujú rozšíriť poznatky z tejto problematiky. 

Cieľ

Poskytnúť účastníkom súbor poznatkov potrebných pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti:

 • plánovania a riadenia útvaru interného auditu v plnom rozsahu,
 • identifikácie a hodnotenia rizík,
 • oboznámenia sa s mapovaním, dokumentáciou a hodnotením kľúčových interných kontrol,
 • potrebných techník pre predbežné posúdenie čo a ako auditovať,
 • metód riadenia ľudských zdrojov, motivácie a riešenia problémov,
 • komunikácie plánov a výsledkov útvaru interného auditu vedeniu spoločnosti.

Obsah seminára

 • štandardy pre interný audit
  • etický kódex interného audítora
  • medzinárodné štandardy interného audítora
  • profesijné štandardy pre riadenie útvaru interného auditu
 • spolupráca a externé vzťahy útvaru interného auditu
  • outsourcing vs. co-sourcing
  • pracovné vzťahy a leasing zamestnancov
  • praktické skúsenosti z rôznych typov spolupráce
 • vedenie útvaru interného auditu – interné vzťahy
  • profesijný rozvoj útvaru
  • mentoring a coaching
  • nábor, riešenie problémov a hodnotenie audítorov
 • plánovanie interného auditu
  • tvorba ročného plánu auditu
  • plánovanie audítorov na projekty
  • nastavenie cieľov na hodnotenie
 • riadenie výkonnosti projektov interného auditu
  • time management
  • riešenie konfliktov
  • riešenie súbežných projektov auditu
 • interné kontroly
  • zodpovednosť manažmentu vs. interného auditu za interné kontroly
  • nástroje mapovania, dokumentácie a hodnotenia interných kontrol
  • diskusia na tému interné kontroly a celofiremný systém riadenia rizík
 • marketing interného auditu
  • plánovanie a realizácia zhodnotenia uskutočneného auditu
  • pridaná hodnota pre organizáciu vyplývajúca z auditu
  • tvorba plánu a zavedenie uceleného konceptu riadenia interného auditu
 • prípadové štúdie a praktické príklady

Lektori

Bc. Daniel Heidler MBA, ACCA, CIA, poradca Business Continuity, s.r.o., Česká republika 

Lektor je konateľom spoločnosti Business Continuity, v ktorej vedie poradenskú sekciu. Má viac ako päťročné skúsenosti s vedením strategických projektov pre FOXCONN v Európe, kde ďalej viedol oddelenie kontrolingu a business finance. Predtým bol tri roky riaditeľom oddelenia riadenia podnikateľských rizík v spoločnosti Ernst & Young. V minulosti pracoval ako vedúci oddelenia interného auditu a risk manažmentu v spoločnosti Bass plc., pre Pražské pivovary. V rokoch 1996 až 1998 pracoval na oddelení auditu spoločnosti Arthur Andersen. 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Tatiana Stráňavská
tel.: 02/57873532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail