Kriminalita vo finančných službách

 • Cena kurzu
  87.84€
 • Najbližší termín
  04. 04. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kriminalita vo finančných službách

Ciele

Naučiť účastníkov ako:

 • predchádzať kriminalite vo finančných službách
 • rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
 • poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja proti kriminalite
 • postupovať pri detekcii trestného činu a spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

 • druhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
 • najčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
 • aktuálne trendy kriminality vo finančných službách
 • indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
 • spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
 • prevencia proti kriminalite vo finančných službách
 • ako postupovať pri zistení trestného činu?
 • spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
 • prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

Lektori

JUDr. Andrea Havelková, Operational Compliance, Oddelenie AML SK, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Aktuálne termíny

04. 04. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

73.2 € bez DPH
87.84 € s DPH

Variabilný symbol

1382


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.