Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

 • Cena kurzu
  180€
 • Najbližší termín
  06. 12. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah seminára

-      Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách

-      Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách

-      Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách

 •  trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
 •  trestná činnosť spojená s bezhotovostnými trasakciami
 •  úverové podvody
 •  zneužitie bankových dokumentov
 •  krádež a falšovanie identity
 •  podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
 •  podvody spojené s kybernetickou kriminalitou

 

-      Interné podvody

 •  krádež, sprenevera
 •  zneužitie právomoci zamestnancov
 •  trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva

-      Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti

 •  prepadnutie pobočiek bánk a ATM
 •  riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

Lektori

JUDr. Petr Barák, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

06. 12. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1719

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.