Audit procesov v bankovníctve a finančníctve a techniky jeho mapovania

Audit procesov v bankovníctve a finančníctve a techniky jeho mapovania

Ciele

Oboznámiť účastníkov s audítorskými nástrojmi a technikami, ktoré môžu použiť pri  audite  procesov  organizácie, za účelom rýchleho diagnostikovania stavu organizácie a návrhu najvhodnejších postupov terapie. Ukážky príkladov využitia týchto techník v praxi.

Účastníci

-         vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru

-         interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly

-         vedúci oddelení riadenia kvality

-         špecialisti riadenia rizík

Obsah seminára

  • nástroje a techniky používané internými audítormi v bankovom audite,
  • techniky mapovania procesov,
  • identifikácia kľúčových cieľov a výstupov procesov,
  • riziková  analýza  procesov,  identifikácia kľúčových rizikových indikátorov ako báza pre identifikáciu procesov,
  • hodnotenie  efektívnosti  riadenia  rizík  v  procese  - analýza   základných príčin   ("root  cause")  hlavných  rizík  procesu,
  • hodnotenie  rôznych  scenárov  opatrení  na minimalizáciu  rizík  z hľadiska  ich  účinnosti  vo  väzbe  na  efektívne  plnenie  cieľov procesu.

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538