IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Štatistické databázy NBS  

Štatistické databázy NBS

Účastníci

Analytici bánk, štatistici, dealeri/brokeri, zamestnanci bánk a poisťovní využívajúci štatistické údaje pri svojej práci.

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť užívateľom ucelený pohľad na údaje z jednotlivých oblastí menovej a finančnej štatistiky NBS a predstaviť nové webové rozhranie pre analytickú prácu s rozsiahlym súborom údajov ECB.

Obsah seminára

Menová a finančná štatistika

Menová a finančná štatistika svojim rozsahom poskytuje najmä mesačné údaje za stavy, transakcie, úrokové miery, miery rastu za vybrané kategórie aktív a pasív, za ekonomické sektory - peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov a ostatných finančných sprostredkovateľov. Súčasťou menovej a finančnej štatistiky je tiež štatistka cenných papierov a finančných trhov.

Štatistika platobnej bilancie

Oblasť štatistiky platobnej bilancie zahŕňa samotnú   platobnú bilanciu, medzinárodnú investičnú pozíciu, zahraničnú zadĺženosť, devízové rezervy a priame zahraničné investície.

Štatistika štvrťročných finančných účtov

ŠFÚ predstavujú finančné štatistické údaje, ktoré vytvárajú integrálnu súčasť systému národných účtov. Tieto údaje reprezentujú finančné pozície (stavy) a finančné transakcie jednotlivých sektorov v ekonomike, a taktiež medzi uvedenými sektormi a zvyškom sveta. Dáta o finančných stavoch poskytujú vyčerpávajúci prehľad o finančnom bohatstve a úrovni zadlženia finančných inštitúcií, domácností, podnikov a všeobecnej vlády.

Štatistika poisťovní a penzijných fondov

ICPF štatistika poskytuje informácie o finančných aktívach a finančných pasívach sektora poisťovní a penzijných fondov v zmysle metodiky a klasifikácií definovaných v Európskom systéme národných účtov 1995 (ESA 95).

Štatistika bánk

Štatistika bánk zahŕňa údaje o rozvoji bankového sektora, rozmiestnenie organizačných jednotiek komerčných bánk, vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore, vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk a podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní bánk.

Lektori

Ing. Ján Seman, PhD. - vedúci oddelenia štatistiky finančných účtov a informačnej podpory NBS

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Jozef Kučera
tel.: 02 / 57873532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail