IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Finančné modelovanie v MS Excel  

Finančné modelovanie v MS Excel

Účastníci

Manažéri a špecialisti útvarov finančného plánovania a reportingu, interní a externí finanční analytici, špecialisti a súdni znalci pre odbor oceňovanie podnikov, ako aj všetci záujemcovia o zostavenie riešenia pre finančné modelovanie na platforme MS Excel. 

Cieľ

Tvorba finančného plánu, vyhodnocovanie scenárov, odpovede na otázky Čo keď?, citlivé analýzy a evaluácia rizík, to sú základné typy úloh spojených s riadením každej organizácie. Nástroj, ktorý väčšina organizácií využíva pre riešenie týchto úloh je finančný model na báze aplikácie MS Excel. 
Zostavenie správneho, efektívneho a spoľahlivého modelu, ktorý zodpovedá potrebám organizácie a umožňuje úspešné zvládnutie nielen vyššie uvedených úloh si vyžaduje správnu kombináciu viacerých faktorov. Okrem predpokladanej detailnej znalosti vzájomných interakcií a väzieb obchodného modelu danej spoločnosti a výbornej znalosti programu MS Excel je to aj poznanie a dodržiavanie správnych princípov a postupov pri vývoji a tvorbe modelu. V neposlednom rade je to aj metóda – spôsob, akým je model postavený. 
Odborný seminár poskytne účastníkom nielen návod na zostavenie efektívneho a spoľahlivého modelu, ale formou praktických ukážok zoznámi účastníkov s riešením viacerých problémov s ktorými sa pri tvorbe finančného modelu môžu v praxi stretnúť. 

Obsah seminára

 • Úvod do finančného modelovania
  • fázy tvorby finančného modelu
  • špecifikácia modelu, projektovanie modelu
 • Microsoft ako platforma pre finančné modelovanie
  • výhody a nevýhody použitia základných metód práce s MS Excel
  • klasické tabuľky a vzorce, zápis VBA, matice a oblasti
 • Nástroje a metódy v MS Excel pre finančné modelovanie
  • modelovanie histórie/súčasnosti/budúcnosti
  • kontingenčná tabuľka ako vstup a výstup modelu
  • využitie pomenovaných oblastí a maticových vzorcov, maticové vzorce
  • efektívna práca s oblasťami – Name manager, význam podčiarnika pri modelovaní
 • Metódy predikcie budúceho vývoja
  • manuálne vstupy, indexovanie
  • extrapolácia trendov na základe historických údajov
  • lineárna extrapolácia, analýza regresie údajov a jej využitie pri modelovaní
 • Prípadová štúdia
  • príprava tvorby modelu, analýza údajov/zdrojov pre finančný model
  • identifikácia základných logických celkov modelu a ich väzieb
  • štruktúra modelu, vstupy a zdrojové údaje, vzorce a výpočty
  • špecifikácia výstupu modelu, časová os modelu
 • Tvorba modelu a jeho testovanie
  • funkčnosť, logika a stabilita modelu, Zero case
  • Kontrola chýb a konzistentnosti vzorcov
  • Tvorba modelu II., práca s modelom, úpravy modelu, rozšírenie modelu

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail