PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II

PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II

Ciele

Prehĺbiť a rozšíriť vedomosti účastníkov v oblasti fungovania peňažných a kapitálových trhov, informovať o súčasných trendoch, analyzovať aktuálne problémy peňažných a kapitálových trhov determinantmi úrokových sadzieb, kurzov dlhopisov a akcií. Priblížiť fungovanie menových búrz, prognózovanie devízových kurzov a problematiku úrokových sadzieb. Vysvetliť účastníkom postup pri analyzovaní súčasnej a budúcej pozície banky/finančnej inštitúcie na peňažných a kapitálových trhoch, postup pri investičnom rozhodovaní a zapojenie úverov do financovania projektov, ako aj základné techniky výpočtu návratnosti vložených investícií, riešenie problematických situácií pri týchto výpočtoch. Precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

Účastníci

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií aj firiem, ktorí pracujú v oblasti peňažných a kapitálových trhov, resp. tí, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť vedomosti v tejto problematike. Seminár je vhodný tiež pre zamestnancov z útvarov asset manažmentu.

Obsah seminára

I. časť: 13. -15. marec 2017

1. Charakteristika kapitálového trhu, teória kapitálového trhu

 • Ÿ burza ako vrcholová inštitúcia kapitálového trhu, charakteristika burzy, jej funkcie a význam
 • Ÿ systém a organizácia burzy, mimoburzový  trh
 • Ÿ uvádzanie cenných papierov na burzu a trhy burzy
 • Ÿ obchodovanie s cennými papiermi na burze, druhy burzových obchodov
 • Ÿ tvorba kurzu cenného papiera
 • Ÿ zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
 • Ÿ kurzový lístok burzy, burzové cenové indexy
 • Ÿ regulačná a kontrolná činnosť na kapitálovom trhu
 • Ÿ inštitucionalizácia kapitálového trhu SR
 • Ÿ výklad burzových pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave

2. Peňažný trh a jeho nástroje

 • vymedzenie peňažného trhu
 • repo trh, trh krátkodobých dlhopisov
 • zmenky a ich využitie
 • charakteristika cenných papierov, cenné papiere ako finančné aktíva
 • emitenti cenných papierov
 • práva vyplývajúce z cenných papierov, likvidita, riziko
 • podmienky splatnosti cenných papierov, výnosy cenných papierov

 

II. časť:  3. - 5. apríl 2017

3. Peňažný trh a jeho nástroje - pokračovanie

 • trh medzibankových depozít
 • OTC (Over-the-Counter) trh
 • deriváty - vymedzenie pojmov, termínové kontrakty – forwardy, futures,  opcie
 • kolektívne investovanie základy teórie portfólia pri kolektívnom investovanívýnosy a riziká pri Markowitzovom modeli
  • CAPm model a hodnotenie rizika, diverzifikácia
  • výhody kolektívneho investovania ,
  • typológia fondov, investičné stratégie, typy investorov
  • formy rizika pri kolektívnom investovaní (rating, scoring...)
  • indexy podielových fondov vo svete a u nás
  • fondový priemysel a jeho špecifiká, fondový priemysel v USA
  • nedostatky v legislatíve a zlyhávanie etiky
  • penzijné fondy, trh pre kolektívne investovanie v EÚ,  princípy obozretného podnikania
  • tzv. európsky pas pre subjekty UCITS,   pôsobenie penzijných fondov v EÚ
  • kolektívne investovanie v SR, podielové fondy po vstupe SR do EÚ
  • reforma  dôchodkového  systému  a   fungovanie  dôchodkových   fondov v SR

Seminár  je ukončený  testom na záver II. časti,na  základe  jeho úspešného zvládnutia získajú účastníci osvedčenie.

Poznámka: Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532