IBV / Projekty / Financial Services Sector Triple E Qualifications (TripleE)  

Financial Services Sector Triple E Qualifications (TripleE)

 Financial Services Sector Triple E Qualifications (TripleE)

Základným cieľom je sústrediť všetky nástroje a odporúčania, ktoré sa vzťahujú k existujúcim moderným kvalifikáciám EÚ, a zmeniť ich na jeden integrovaný štandard, ktorý bude ambiciózny a zároveň použiteľný pre širšiu aplikáciu v sektore finančných služieb.

Prečo TRIPPLE E? Pretože EBTN chce, aby sektor finančných služieb EQF – European Qualifications Framework (Európsky kvalifikačný rámec), ECVET - The European Credit system for Vocational Education and Training (Európsky kreditný systém pre odborné vzdelávanie a prípravu) a EQAVET - Quality assurance in vocational education and training (Zabezpečenie kvalityodborného vzdelávania a prípravy) poznal, rozumel im a intenzívne ich využíval.

Projekt využíva výstupy predchádzajúcich európskych projektov EBTN (najmä EFCB, EUROBANQUA, FIRST, BIF)  a stavia na výsledkoch prieskumu trhu zameraného na súčasnú prax všetkých partnerov. Je vytvorený tak, aby mal dôležitý vplyv, a aby bol prínosom pre systémy prípravy a kvalifikácií v rámci sektoru finančných služieb v EU.

Medzi inými sa projekt usiluje:

 • Spojiť všetky zúčastnené strany trhu za účelom dosiahnutia kvality a transparentnosti v kvalifikáciách ako prostriedku znovuobnovenia dôvery klientov sektoru finančných služieb v tento sektor.
 • Propagovať ECVET ako nástroj celoživotného vzdelávania, spolu s podpornou funkciou EQFu and EQAVETu.
 • Poskytnúť smernice vzťahujúce sa k aplikácii ECVETu, ktoré zvýšia zaangažovanosť sociálnych partnerov, firiem a zamestnávateľov pri rozširovaní možností mobility v rámci sektoru finančných služieb v EÚ.
 • Podporiť trvalú spoluprácu aktérov  odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v rámci sektoru finančných služieb v EÚ (Triple E Consortium and Associate Partners).
 • Položiť základy európskemu odvetvovému štandardu za účelom vypracovania návrhu budúcich kvalifikácií v súlade s ECVETom a ďalšími ustanoveniami v oblasti celoživotného vzdelávania a tak ďalej integrovať európsky sektor finančných služieb v súlade so stratégiami EÚ.
 • Vytvoriť predpoklady pre založenie európskeho akreditačného systému, ktorý bude akreditovať kvalifikácie sektoru finančných služieb ako Triple E’ Qualifications.
 • Propagovať Triple E’ Qualifications a spoločnú základnú kvalifikáciu pre sektor finančných služieb.
 • Zabezpečiť transparentnosť kvalifikácií a vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi zúčastnenými stranami zapojenými do odborného vzdelávania a prípravy v Európe tak, aby sprostredkovali cezhraničnú mobilitu.
 • Podporovať v rámci sektoru manažment kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.
 • Vytvoriť jednotný jazyk pre rozmanitých užívateľov Kvalifikácií pre poskytovateľov vzdelávania, zamestnávateľov i zamestnancov.
 • Byť nápomocným pri anticipovaní potrieb v oblasti zručností ako predpokladu pre trvalý odborný rozvoj.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail