Aktivity

V rámci projektu sa uskutočnili a v mesiacoch apríl - máj uskutočnia nasledovné aktivity, zamerané na dosiahnutie cieľa – zlepšenie finančnej gramotnosti mládeže na stredných školách.

Fázy projektu:

  1. prípravná fáza - bola zameraná na oslovenie stredných škôl na území Bratislavy a výber stredoškolských učiteľov, ktorí sa zúčastnia ďalších aktivít
  2. úvodné testovanie vedomostí žiakov – úvodné testovanie aktuálnej úrovne vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti sa uskutočnilo v priestoroch inštitútu na vybranej vzorke žiakov
  3. školenie stredoškolských učiteľov – v dňoch 12. a 13. februára  2013 sa v priestoroch Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. uskutočnil workshop pre vybraných stredoškolských pedagógov. Workshop viedol skúsený lektor – odborník z praxe, ktorý sa podieľal aj na vytvorení výučbového manuálu. Počas trvania workshopu sa účastníci podujatia aktívne zapojili do diskusie a mali tak možnosť na základe vzájomnej výmeny skúseností – teória – prax ovplyvniť aj tvorbu manuálu a „ušiť si ho na mieru“ tak, aby sa čo najefektívnejšie dal využiť vo vyučovacom procese.
  4. vytvorenie učebného manuálu „Finančná gramotnosť“– pri tvorbe manuálu lektor – odborník z praxe, vzal do úvahy aj pripomienky pedagógov stredných škôl, ktoré odzneli v rámci diskusie počas workshopu. Učebný manuál je uverejnený na našej stránke a je bezplatne dostupný pre všetkých záujemcov.
  5. transfer vedomostí –v priebehu mesiaca apríl vyškolení pedagógovia využijú získané poznatky v rámci vyučovacieho procesu, tak aby došlo k zvýšeniu finančnej gramotnosti žiakov. Efektivita transféru vedomostí na žiakov bude posúdená v ďalšej fáze projektu
  6. testovanie žiakov po transfére  vedomostí – opätovné testovanie úrovne vedomostí sa uskutoční na vybranej vzorke žiakov, pričom cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie aspoň o 30 % bodov oproti nameraným vedomostiam pri úvodnom testovaní pred spustením projektu.

Okrem už spomenutých jednotlivých fáz projektu bol vytvorený krátky informačný leták, ktorý inštitút distribuoval v tlačenej aj elektronickej verzii na stredné školy na Slovensku.