IBV / O nás / História  

História IBV NBS, n.o.

Inštitút bankového vzdelávania bol založený 1. septembra 1991 rozhodnutím vedenia Štátnej banky československej. Od začiatku pôsobenia inštitútu bolo jeho hlavným poslaním odborná príprava a zvyšovanie kvalifikácie bankových pracovníkov, ako aj zabezpečovanie kvalifikovaného transferu vyspelého bankového know-how do slovenského bankového sektora. 

Činnosť inštitútu pôvodne zabezpečovali dve vzdelávacie strediská – v Prahe a v Bratislave, ktoré pôsobili a rozvíjali svoju činnosť v jednotlivých národných bankových sektoroch v organizačnom začlenení ústredí ŠBČS pre Českú republiku a Slovenskú republiku. 

Oficiálne otvorenie účelovo vybavených priestorov Inštitútu bankového vzdelávania 1. októbra 1992 vytvorilo priaznivé podmienky pre jeho aktívnejší a intenzívnejší rozvoj v súlade so vzdelávacími potrebami bankového sektora. Vznikom samostatnej slovenskej centrálnej banky – Národnej banky Slovenska 1. januára 1993 sa stal inštitút jej organizačnou súčasťou. 

Od začiatku fungovania inštitútu bola najmä v súvislosti s transferom nových poznatkov a praktických skúseností z vyspelých bankových systémov do domáceho, formujúceho sa bankového prostredia významnou súčasťou jeho aktivít široká medzinárodná spolupráca. Pomoc a podpora zahraničných vládnych fondov formou spolupráce so špičkovými zahraničnými odborníkmi bola neoceniteľná najmä v začiatkoch nástupu rýchleho rozvoja bankového sektora ako dôležitej súčasti ekonomických transformačných procesov. 

V rámci medzinárodnej spolupráce patrila k najvýznamnejším pomoc Ministerstva financií USA prostredníctvom KPMG Peat Marwick a Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID), britského Know-how fondu, Spolkovej republiky Nemecko prostredníctvom KPMG Düsseldorf, Bankovej akadémie a Spoločnosti pre podporu búrz. 

Významným prínosom pre pôsobenie inštitútu bola tiež spolupráca v rámci programu Európskej únie PHARE so zameraním na odbornú prípravu bankových manažérov a bankových špecialistov. 

Počas uplynulých rokov spolupracoval inštitút v rámci medzinárodnej spolupráce tiež s Belgickou bankovom asociáciou, Inštitútom medzinárodných finančných služieb v Montreale, Japonským centrom pre medzinárodné financie v Tokiu a ďalšími odbornými zahraničnými pracoviskami. 

Inštitút je tiež členom European Banking and Financial Services Training Association (EBTN), čo mu umožňuje získať užitočné kontakty a prehľad o najnovších trendoch v oblasti bankového vzdelávania s možnosťou spolupráce a využitia skúseností zahraničných partnerov. 

K významným aktivitám inštitútu v prvých rokoch pôsobenia patrilo tiež postupné budovanie odbornej knižnice, ktorej fondy – odborné publikácie, periodiká a videosúbory – sú prístupné nielen účastníkom vzdelávacích podujatí, ale aj ostatným pracovníkom bankového a finančného sektora. Fondy knižnice sa postupne rozširovali aj s podporou zahraničných vládnych fondov USA, Veľkej Británie, Spolkovej republiky Nemecko a Európskej únie. 

Dôležitou súčasťou trvalej stratégie rozvoja inštitútu je budovanie lektorského zboru z radov domácich odborníkov – pracovníkov bánk, finančných inštitúcií, vysokých škôl a pod. 

Kľúčové vzdelávacie programy, ktoré inštitút vyvinul a úspešne realizuje, sú akreditované Ministerstvom školstva SR. 

Počas svojho pôsobenia venuje inštitút neustále veľkú pozornosť kvalitatívnej úrovni vzdelávacieho procesu, čo popri vysokých nárokoch na odborno-pedagogickú úroveň vzdelávacieho procesu kladie náročné požiadavky na aktuálny prehľad vzdelávacích potrieb finančného sektora. 

V záujme vytvorenia vnútorných podmienok pre trvalé zabezpečenie kvalitatívnej úrovne celkovej činnosti, inštitút úspešne absolvoval certifikačný proces a v roku 2000 aj získal certifikát o splnení podmienok podľa európskej normy systému kvality ISO 9001 udelený certifikačnou spoločnosťou Bureau Veritas Quality International. Inštitút je aj v súčasnosti certifikovaný podľa normy ISO 9001:2008. 

V rámci vzdelávacieho procesu sa každé vzdelávacie podujatie inštitútu kvalitatívne vyhodnocuje vytvoreným systémom ukazovateľov. Cieľom je získať stálu spätnú väzbu, dôležitú pre hodnotenie predovšetkým odbornej a pedagogickej úrovne, ako aj úrovne plnenia stanovených cieľov realizovaných vzdelávacích podujatí. 

Od počiatku svojho pôsobenia bol Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska vždy nesporne aktívnou súčasťou slovenského bankového sektora s trvalou ambíciou podporovať najmä jeho ľudský, personálny faktor. 

Od svojho založenia v roku 1991 do júna 2010 inštitút pripravil a uskutočnil celkom 2311 odborných vzdelávacích podujatí, ktoré absolvovalo celkom 39 410 účastníkov – zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, ako aj ďalších finančných a nefinančných inštitúcií. 

Od svojho založenia do roku 2003 bol Inštitút bankového vzdelávania účelovou organizačnou jednotkou a od roku 2003 do roku 2008 odborom ústredia Národnej banky Slovenska. 

Národná banka Slovenska po transformácii odboru ústredia Inštitút bankového vzdelávania založila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. ako samostatnú právnickú osobu, neziskovú organizáciu s pôsobnosťou od 1. januára 2009. 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. tak priamo naďalej pokračuje vo svojom už takmer 20 ročnom aktívnom pôsobení v oblasti prípravy, zvyšovania kvalifikácie, ako aj odbornej úrovne pracovníkov bankového sektora, ako aj ostatných finančných inštitúcií. 

Dôležitou súčasťou pôsobenia inštitútu ako neziskovej organizácie – inštitúcie verejnoprospešného charakteru sú aj vzdelávacie aktivity určené pre širokú verejnosť so zameraním na rozvoj a zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti. 

Dňa 30. augusta 2010 prevzal Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. poverenie Národnej banky Slovenska na zabezpečenie odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. Zákon č. 186/2009 Z. z. stanovil v ust. § 22 ods. 3 zákona nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorí sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu musia zapojiť do trvalého odborného vzdelávania a podrobiť sa odborným skúškam. 

IBV NBS, n.o. pre zabezpečenie skúšok pripravil špecializovaný projekt, ktorý schválila Národná banka Slovenska. Inštitút bude zabezpečovať skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. Vzdelávanie a skúšky musia finanční sprostredkovatelia a poradcovia absolvovať každé štyri roky. 

Národná banka Slovenska poverovala inštitút už v predchádzajúcich rokoch zabezpečovaním skúšok pre finančných sprostredkovateľov a aktuárov ako jedinú inštitúciu v Slovenskej republike. 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. je v súčasnosti otvorený širokému spektru rôznych foriem edukačných aktivít, pri ktorých efektívne využíva potenciál svojich poznatkov a skúseností získaných v priebehu svojho pôsobenia, a ktorý naďalej rozvíja v rámci stratégie svojho ďalšieho rozvoja.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail