Odborná literatúra

Selected Papers of the 4th International Conference on E-money , Cards and Payments

Zborník príspevkov z konferencie „4th International Conference on E-money , Cards and Payments“ obsahuje vybrané  články autorov v oblasti platobných služieb (2017).

Právo pre bankovú prax - objednávka publikácie

Právo pre bankovú prax pozostáva z deviatich, logicky na seba nadväzujúcich kapitol a čitateľovi ponúka široké spektrum tém týkajúcich sa bankového práva. Vychádza z právnych predpisov finančného práva, najmä zo zákonov o bankách, NBS, cenných papieroch a investičných službách, platobných službách, dohľade nad finančným trhom, poisťovníctve, kolektívnom investovaní, starobnom dôchodkovom sporení, doplnkovom dôchodkovom sporení, finančnom sprostredkovaní, zavedení meny euro v Slovenskej republike ale aj z predpisov občianskeho a obchodného práva, ktoré upravujú vznik, zmeny a zánik vzťahov bánk s klientmi. Je jedinečnou publikáciou, ktorá je určená nielen pre bankovú prax.